تكنیك انتقال جنین در گاو

تولید شیر پاستوریزه

شیر و فراورد ههای آن یکی از مهم ترین بخ شهای رژیم غذایی انسا نها در نقاط مختلف جهان
است. شیر از دیرباز به عنوان غذایی کامل شناخته م یشود و آن را غذای سلامتی م ینامند. در قرآن
مجید چندین بار به شیر اشاره شده و آن را مایعی زلال، گوارا و لذیذ برای نوشندگان معرفی کرده
است. در روایات بسیاری از معصومین علیه مالسلام نیز به اهمیت مصرف شیر تأکید شده است.
شیر بیشتر ترکیبات مغذی مورد نیاز بدن انسان را دارد. بخش پروتئینی شیر حاوی تمام
آمینواسیدهای ضروری است، ضمن اینکه در این بخش پپتیدهای زیست فعالی یافت شده که
ویژگ یهای فیزیولوژیکی بسیار مناسبی از جمله کاهش دهندگی فشار خون و آرامش بخشی دارند.
فاز چرب شیر، واجد اسیدهای چرب ضروری بدن بوده و نیز حاوی اسید چرب ویژه ای به نام
لینولئیک اسید مزدوج است که تأثیر مهمی در سلامتی دارد. شیر مه مترین منبع تأمین کلسیم و
فسفر است. به این ترتیب مصرف شیر یکی از مه مترین راه کارهای جلوگیری از بروز بیماری پوکی
استخوان است که به عنوان بیماری خاموش شناخته م یشود.

  • daamino1984
  • مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
  • 1031 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
X